Błąd kompilatora C2007Compiler Error C2007

#Zdefiniuj składnię#define syntax

Po elemencie nie występuje żaden identyfikator #define .No identifier appears after a #define. Aby rozwiązać ten problem, należy użyć identyfikatora.To resolve the error, use an identifier.

Poniższy przykład generuje C2007:The following sample generates C2007:

// C2007.cpp
#define   // C2007

Możliwe rozwiązanie:Possible resolution:

// C2007b.cpp
// compile with: /c
#define true 1