Błąd kompilatora C2017Compiler Error C2017

niedozwolona sekwencja ucieczkiillegal escape sequence

Sekwencja ucieczki, taka jak \t, pojawia się poza znakiem lub stałą ciągu.An escape sequence, such as \t, appears outside of a character or string constant.

Poniższy przykład generuje C2017:The following sample generates C2017:

// C2017.cpp
int main() {
   char test1='a'\n;   // C2017
   char test2='a\n';   // ok
}

C2017 może wystąpić, gdy operator łańcuchujący jest używany z ciągami, które zawierają sekwencje ucieczki.C2017 can occur when the stringize operator is used with strings that include escape sequences.

Poniższy przykład generuje C2017:The following sample generates C2017:

// C2017b.cpp
#define TestDfn(x) AfxMessageBox(#x)
TestDfn(CString("\\") + CString(".h\"\n\n"));   // C2017