Błąd kompilatora C2147Compiler Error C2147

Błąd składniowy: element "identifier" jest nowym słowem kluczowymsyntax error : 'identifier' is a new keyword

Użyto identyfikatora, który jest teraz zastrzeżonym słowem kluczowym w języku.An identifier was used that is now a reserved keyword in the language.

Poniższy przykład generuje C2147:The following sample generates C2147:

// C2147.cpp
// compile with: /clr
int main() {
   int gcnew = 0;   // C2147
   int i = 0;   // OK
}