Błąd kompilatora C2293Compiler Error C2293

"Identyfikator": niedozwolone jest posiadanie zmiennej składowej jako specyfikatora __based'identifier': illegal to have a member variable as a __based specifier

Specyfikatory dla __based modyfikatora muszą być wskaźnikami nienależącymi do elementów członkowskich.Specifiers for __based modifier must be nonmember pointers.

Poniższy przykład generuje C2293:The following sample generates C2293:

// C2293.cpp
// compile with: /c
class A {
   static int *i;
   void __based(i) *bp;   // C2293
   void *bp2;   // OK
};