Błąd kompilatora C2382Compiler Error C2382

"Function": zmiana definicji; Różne specyfikacje wyjątków'function' : redefinition; different exception specifications

W obszarze /zaten błąd wskazuje, że próbowano przeciążać funkcję tylko w specyfikacji wyjątku.Under /Za, this error indicates that a function overload was attempted only on the exception specification.

Poniższy przykład generuje C2382:The following sample generates C2382:

// C2382.cpp
// compile with: /Za /c
void f1(void) throw(int) {}
void f1(void) throw(char) {}   // C2382
void f2(void) throw(char) {}   // OK