Błąd kompilatora C2663Compiler Error C2663

"Function": przeciążenia numerów nie mają żadnych dozwolonych konwersji dla wskaźnika "This"'function' : number overloads have no legal conversions for 'this' pointer

Kompilator nie może wykonać konwersji this do żadnej ze przeciążonych wersji funkcji składowej.The compiler could not convert this to any of the overloaded versions of the member function.

Ten błąd może być spowodowany wywoływaniem const funkcji nienależącej do elementu członkowskiego w const obiekcie.This error can be caused by invoking a non-const member function on a const object. Możliwe rozwiązania:Possible resolutions:

 1. Usuń const z deklaracji Object.Remove the const from the object declaration.

 2. Dodaj const do jednego z przeciążeń funkcji składowych.Add const to one of the member function overloads.

Poniższy przykład generuje C2663:The following sample generates C2663:

// C2663.cpp
struct C {
  void f() volatile {}
  void f() {}
};

struct D {
  void f() volatile;
  void f() const {}
};

const C *pcc;
const D *pcd;

int main() {
  pcc->f();  // C2663
  pcd->f();  // OK
}