Błąd kompilatora C2758Compiler Error C2758

"member": element członkowski typu referencyjnego musi być zainicjowany'member': a member of reference type must be initialized

Błąd kompilatora C2758 jest spowodowany tym, że Konstruktor nie inicjuje składowej typu referencyjnego na liście inicjatorów.Compiler error C2758 is caused when the constructor does not initialize a member of reference type in an initializer list. Kompilator opuszcza element członkowski niezdefiniowany.The compiler leaves the member undefined. Zmienne składowe odniesienia muszą zostać zainicjowane, gdy zadeklarowane lub mają wartość na liście inicjalizacji konstruktora.Reference member variables must initialized when declared or be given a value in the initialization list of the constructor.

Poniższy przykład generuje C2758:The following sample generates C2758:

// C2758.cpp
// Compile by using: cl /W3 /c C2758.cpp
struct A {
   const int i;

   A(int n) { };   // C2758
   // try the following line instead
   // A(int n) : i{n} {};
};