Błąd kompilatora C2979Compiler Error C2979

jawne specjalizacje nie są obsługiwane w typach generycznychexplicit specializations are not supported in generics

Klasa generyczna została nieprawidłowo zadeklarowana.A generic class was declared incorrectly. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ogólne .See Generics for more information.

PrzykładExample

Poniższy przykład generuje C2979.The following sample generates C2979.

// C2979.cpp
// compile with: /clr /c
generic <>
ref class Utils {};   // C2979 error

generic <class T>
ref class Utils2 {};   // OK