Błąd kompilatora C3103Compiler Error C3103

"argument": powtórzony nazwany argument'argument': repeated named argument

Atrybut nie może powtarzać nazwanych argumentów.An attribute can not repeat named arguments.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz atrybuty zdefiniowane przez użytkownika.For more information, see User-Defined Attributes.

PrzykładExample

Poniższy przykład generuje C3103.The following sample generates C3103.

// C3103.cpp
// compile with: /clr /c
using namespace System;

[AttributeUsage(AttributeTargets::All)]
public ref class Attr : public Attribute {
public:
   int m_t;
};

[Attr(m_t = 10, m_t = 1)]   // C3103
// try the following line instead
// [Attr(m_t = 10)]
ref class A {};