Błąd kompilatora C3222Compiler Error C3222

"parameter": nie można zadeklarować domyślnych argumentów dla funkcji składowych typu zarządzanego lub generycznego lub funkcji ogólnych'parameter' : cannot declare default arguments for member functions of a managed or WinRT type or generic functions

Deklarowanie parametru metody z domyślnym argumentem nie jest dozwolone.It is not permitted to declare a method parameter with a default argument. Przeciążona forma metody to jeden ze sposobów obejścia tego problemu.An overloaded form of the method is one way to work around this issue. Oznacza to, że należy zdefiniować metodę o tej samej nazwie bez parametrów, a następnie zainicjować zmienną w treści metody.That is, define a method with the same name with no parameters and then initialize the variable in the method body.

Poniższy przykład generuje C3222:The following sample generates C3222:

// C3222_2.cpp
// compile with: /clr
public ref class G {
   void f( int n = 0 );   // C3222
};