Błąd kompilatora C3646Compiler Error C3646

"specyfikator": nieznany specyfikator przesłonięcia'specifier' : unknown override specifier

UwagiRemarks

Kompilator znalazł token w pozycji, gdzie oczekiwano, aby znaleźć specyfikator przesłonięcia, ale token nie został rozpoznany przez kompilator.The compiler found a token in the position where it expected to find an override specifier, but the token was not recognized by the compiler.

Na przykład jeśli nierozpoznany specyfikator jest _NOEXCEPT, zastąp go słowem kluczowym noexcept .For example, if the unrecognized specifier is _NOEXCEPT, replace it with the keyword noexcept.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz specyfikatory przesłonięć.For more information, see Override Specifiers.

PrzykładExample

Poniższy przykład generuje C3646 i przedstawia sposób jego rozwiązania:The following sample generates C3646 and shows a way to fix it:

// C3646.cpp
// compile with: /clr /c
ref class C {
   void f() unknown;   // C3646
   // try the following line instead
   // virtual void f() abstract;
};