Ostrzeżenie kompilatora (poziom 1) C4036Compiler Warning (level 1) C4036

nienazwane "typ" jako rzeczywisty parametrunnamed 'type' as actual parameter

Nie podano nazwy typu dla struktury, Unii, wyliczenia lub klasy używanej jako rzeczywisty parametr.No type name is given for a structure, union, enumeration, or class used as an actual parameter. Jeśli używasz /zg , aby generować prototypy funkcji, kompilator wystawia to ostrzeżenie i komentarze do parametru formalnego w wygenerowanym prototypie.If you are using /Zg to generate function prototypes, the compiler issues this warning and comments out the formal parameter in the generated prototype.

Określ nazwę typu, aby usunąć to ostrzeżenie.Specify a type name to resolve this warning.

PrzykładExample

Poniższy przykład generuje C4036.The following sample generates C4036.

// C4036.c
// compile with: /Zg /W1
// D9035 expected
typedef struct { int i; } T;
void f(T* t) {}   // C4036

// OK
typedef struct MyStruct { int i; } T2;
void f2(T2 * t) {}