Ostrzeżenie kompilatora (poziom 1) C4630Compiler Warning (level 1) C4630

"symbol": specyfikator klasy magazynu "extern" jest niedozwolony w definicji składowej'symbol' : 'extern' storage class specifier illegal on member definition

Element członkowski danych lub funkcja członkowska jest definiowana jako extern .A data member or member function is defined as extern. Elementy członkowskie nie mogą być zewnętrzne, chociaż mogą to być wszystkie obiekty.Members cannot be external, although entire objects can. Kompilator ignoruje extern słowo kluczowe.The compiler ignores the extern keyword. Poniższy przykład generuje C4630:The following sample generates C4630:

// C4630.cpp
// compile with: /W1 /LD
class A {
   void func();
};

extern void A::func() {   // C4630, remove 'extern' to resolve
}