Ostrzeżenie kompilatora (poziom 1) C4817Compiler Warning (level 1) C4817

"member": niedozwolone użycie "." w celu uzyskania dostępu do tego elementu członkowskiego; Kompilator zamieniono na "->"'member' : illegal use of '.' to access this member; compiler replaced with '->'

Użyto nieprawidłowego operatora dostępu do elementu członkowskiego.The wrong member access operator was used.

PrzykładExample

Poniższy przykład generuje C4817.The following sample generates C4817.

// C4817.cpp
// compile with: /clr /W1
using namespace System;
int main() {
   array<Int32> ^ a = gcnew array<Int32>(100);
   Console::WriteLine( a.Length );   // C4817
   Console::WriteLine( a->Length );   // OK
}