Ostrzeżenie kompilatora (poziom 1) C4920Compiler Warning (level 1) C4920

element członkowski wyliczenia wyliczenia składowa = wartość już widoczna w wyliczeniu wyliczenia jako element członkowski = wartośćenum enum member member=value already seen in enum enum as member=value

Jeśli plik. tlb, który zostanie przekazany do #import ma ten sam symbol zdefiniowany w co najmniej dwóch wyliczeniach, to ostrzeżenie wskazuje, że kolejne identyczne symbole są ignorowane i zostaną oznaczone jako komentarz w pliku. tlh.If a .tlb that you pass to #import has the same symbol defined in two or more enums, this warning indicates that subsequent identical symbols are ignored and will be commented out in the .tlh file.

Przy założeniu, że TLB zawiera:Assuming a .tlb that contains:

library MyLib
{
  typedef enum {
    enumMember = 512
  } AProblem;

  typedef enum {
    enumMember = 1024
  } BProblem;
};

Poniższe przykłady generują C4920,the following samples generates C4920,

// C4920.cpp
// compile with: /W1
#import "t4920.tlb"  // C4920

int main() {
}