Ostrzeżenie kompilatora (poziom 3) C4635Compiler Warning (level 3) C4635

Obiekt docelowy komentarza dokumentu XML: nieprawidłowo sformułowany kod XML: PrzyczynaXML document comment target: badly-formed XML: reason

Kompilator wykrył jakiś problem z tagami XML.The compiler found some problem with the XML tags. Usuń problem i ponownie skompilujFix the problem and recompile

Poniższy przykład generuje C4635:The following sample generates C4635:

// C4635.cpp
// compile with: /doc /clr /W3 /c
/// <summary>
/// The contents of the folder have changed.
/// <summary/>   // C4635

// try the following line instead
// /// </summary>
public ref class Test {};

Zwróć uwagę, że dane wyjściowe dla tego przykładu brzmią: tag końcowy "member" jest niezgodny z tagiem początkowym "Summary".Notice that the output for this sample says: End tag 'member' does not match the start tag 'summary'.

Problem z tym przykładem polega na tym, że tag końcowy <summary> jest źle sformułowany, a kompilator nie rozpoznaje go jako <summary> tag końcowy.The problem with this sample is that the end tag for <summary> is poorly formed, and the compiler does not recognize it as the <summary> end tag. <member>Tag jest osadzony w pliku. xdc przez kompilator w każdej kompilacji/doc.The <member> tag is embedded in the .xdc file by the compiler in every /doc compilation. Dlatego problem polega na tym, że tag końcowy </member> nie jest zgodny z poprzednim tagiem początkowym przetworzonym przez kompilator ( <summary> .So, the problem here is that the end tag </member>, does not match the previous start tag that the compiler processed (<summary>.