Ostrzeżenie kompilatora (poziom 4) C4668Compiler Warning (level 4) C4668

'symbol' nie jest zdefiniowany jako makro preprocesora, zastępowanie przez '0' dla 'dyrektywy''symbol' is not defined as a preprocessor macro, replacing with '0' for 'directives'

Symbol, który nie został zdefiniowany, został użyty z dyrektywą preprocesora.A symbol that was not defined was used with a preprocessor directive. Symbol zostanie obliczony na wartość false.The symbol will evaluate to false. Aby zdefiniować symbol, można użyć dyrektywy #define lub /d kompilatora.To define a symbol, you can use either the #define directive or /D compiler option.

To ostrzeżenie jest domyślnie wyłączone.This warning is off by default. Aby uzyskać więcej informacji , zobacz ostrzeżenia kompilatora, które są domyślnie wyłączone .See Compiler Warnings That Are Off by Default for more information.

PrzykładExample

Poniższy przykład generuje C4668:The following sample generates C4668:

// C4668.cpp
// compile with: /W4
#include <stdio.h>

#pragma warning (default : 4668)  // turn warning on

int main()
{
  #if q  // C4668, q is not defined
    printf_s("defined");
  #else
    printf_s("undefined");
  #endif
}