Błąd CXX0005 programu Expression EvaluatorExpression Evaluator Error CXX0005

nieobsługiwany operatoroperator not supported

W wyrażeniu określono nieobsługiwany operator języka C.An unsupported C operator was specified in an expression. Napisz równoważne wyrażenie przy użyciu obsługiwanych operatorów języka C.Write an equivalent expression using the supported C operators.

Ten błąd jest identyczny z nierówną.This error is identical to CAN0005.