Błąd CXX0017 programu Expression EvaluatorExpression Evaluator Error CXX0017

nie znaleziono symbolusymbol not found

Nie można znaleźć symbolu określonego w wyrażeniu.A symbol specified in an expression could not be found.

Jedną z możliwych przyczyn tego błędu jest niezgodność wielkości liter w nazwie symbolu.One possible cause of this error is a case mismatch in the symbol name. Ponieważ w językach C i C++ jest rozróżniana wielkość liter, nazwa symbolu musi być określona w dokładnie takim przypadku, w którym jest zdefiniowana w źródle.Because C and C++ are case-sensitive languages, a symbol name must be given in the exact case in which it is defined in the source.

Ten błąd może wystąpić podczas próby rzutowanie zmiennej w celu obejrzenia zmiennej podczas debugowania.This error can occur when trying to typecast a variable in order to watch the variable during debugging. typedefDeklaruje nową nazwę dla typu, ale nie definiuje nowego typu.The typedef declares a new name for a type, but it does not define a new type. Rzutowaniea próba w debugerze wymaga nazwy zdefiniowanego typu.The typecast attempted in the debugger requires the name of a defined type.

Ten błąd jest identyczny z CAN0017.This error is identical to CAN0017.

Aby rozwiązać ten problem, można użyć następujących rozwiązańTo fix by using the following possible solutions

  1. Upewnij się, że symbol jest już zadeklarowany w punkcie w programie, w którym jest używany.Make sure the symbol is already declared at the point in the program where it is being used.

  2. Użyj rzeczywistej nazwy typu do rzutowania zmiennych w debugerze, a nie typedef zdefiniowanej nazwy.Use an actual type name to cast variables in the debugger, rather than a typedef-defined name.