Ostrzeżenie LNK4001 narzędzi konsolidatoraLinker Tools Warning LNK4001

nie określono plików obiektów; używane bibliotekino object files specified; libraries used

Konsolidator przeszedł jeden lub więcej plików. lib, ale nie ma plików. obj.The linker was passed one or more .lib files, but no .obj files.

Ponieważ konsolidator nie jest w stanie uzyskać dostępu do informacji w pliku lib, do którego może uzyskać dostęp w pliku. obj, to ostrzeżenie wskazuje, że trzeba będzie jawnie określić inne Opcje konsolidatora.Because the linker is not able to access information in a .lib file that it is able to access in an .obj file, this warning indicates that you will have to explicitly specify other linker options. Na przykład może być konieczne określenie opcji /Machine, /outlub /entry .For example, you may have to specify the /MACHINE, /OUT, or /ENTRY options.