Błąd PRJ0020 kompilacji projektuProject Build Error PRJ0020

Narzędzie "Tool", właściwość "Property" zawiera nieprawidłową nazwę pliku "File".Tool 'tool', Property 'property' contains invalid file name 'file'.

Plik nazwy pliku określony we Właściwości właściwości Narzędzia jest nieprawidłowy.The file name file, specified in the property property for the tool tool, was invalid.

Być może użyto nieznanego lub nieprawidłowego makra.You may have used an unknown or invalid macro.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu uzyskania dostępu do właściwości projektu, zobacz ustawienie właściwości projektu Visual C++ .See Setting Visual C++ Project Properties for information on how to access your project's properties.