Wskazówki: tworzenie projektu (C++)Walkthrough: Building a Project (C++)

W tym instruktażu zawarto świadomie wprowadzić błąd składniowy języka C++ w kodzie, aby dowiedzieć się, jak wygląda błąd kompilacji i jak rozwiązać ten problem.In this walkthrough, you deliberately introduce a C++ syntax error in your code to learn what a compilation error looks like and how to fix it. Podczas kompilowania projektu, komunikat o błędzie wskazuje, jaki problem jest i gdzie wystąpił.When you compile the project, an error message indicates what the problem is and where it occurred.

Wymagania wstępnePrerequisites

Aby naprawić błędy kompilacjiTo fix compilation errors

 1. W grze. cpp Usuń średnik w ostatnim wierszu, tak aby był on podobny do instrukcji:In Game.cpp, delete the semicolon in the last line so that it resembles the statement:

  return 0

 2. Na pasku menu wybierz polecenie Kompiluj > kompilację rozwiązania.On the menu bar, choose Build > Build Solution.

 3. Komunikat w oknie Lista błędów wskazuje, że wystąpił błąd podczas kompilowania projektu.A message in the Error List window indicates that there was an error in the building of the project. Opis wygląda następująco:The description looks something like the error message:

  error C2143: syntax error: missing ';' before '}'

  Aby wyświetlić informacje pomocy dotyczące tego błędu, zaznacz je w oknie Lista błędów a następnie wybierz klawisz F1 .To view help information about this error, highlight it in the Error List window and then choose the F1 key.

 4. Dodaj średnik z powrotem do końca wiersza, który zawiera błąd składniowy:Add the semicolon back to the end of the line that has the syntax error:

  return 0;

 5. Na pasku menu wybierz polecenie Kompiluj > kompilację rozwiązania.On the menu bar, choose Build > Build Solution.

  Komunikat w oknie danych wyjściowych wskazuje, że projekt został skompilowany pomyślnie.A message in the Output window indicates that the project compiled successfully.

  1>------ Build started: Project: Game, Configuration: Debug Win32 ------
  1>Game.cpp
  1>Game.vcxproj -> C:\Users\<username>\source\repos\Game\Debug\Game.exe
  ========== Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
  

Następne krokiNext Steps

Poprzednie: Przewodnik: Praca z projektami i rozwiązaniami (C++)Previous: Walkthrough: Working with Projects and Solutions (C++)
Dalej: Przewodnik: Testowanie projektu (C++)Next: Walkthrough: Testing a Project (C++)

Zobacz teżSee also

Dokumentacja języka C++C++ Language Reference
Projekty i systemy kompilacjiProjects and build systems