Paski stanuStatus Bars

Paski stanu zapewniają aplikacji miejsce do wyświetlania komunikatów i przydatne informacje dla użytkownika bez zakłócania pracy użytkownika.Status bars give your application a place to display messages and useful information to the user without interrupting the user's work. Zwykle wyświetlane w dolnej części okna, paski stanu mają "okienka", które zawierają "wskaźniki" i "wiersz wiadomości".Typically displayed at the bottom of a window, status bars have "panes," which include "indicators" and a "message line." Wskaźniki zapewniają stan takich elementów jak blokada przewijania, bez względu na to, czy nagrywanie makr jest włączone itd.The indicators give the status of such things as SCROLL LOCK, whether macro recording is turned on, and so on. W wierszu komunikatu na pasku stanu można wyświetlić informacje o stanie programu lub przycisku paska narzędzi lub elementu menu, do którego użytkownik wskazuje za pomocą myszy.The message line on the status bar can display information about program status or about a toolbar button or menu item that the user is pointing to with the mouse.

Utwórz pasek stanu w programie, wybierając opcję początkowy pasek stanu w Kreatorze aplikacji MFC.Create a status bar in your program by selecting the Initial Status Bar option in the MFC Application Wizard.

Co chcesz dowiedzieć się więcej oWhat do you want to know more about

Zobacz teżSee also

Elementy interfejsu użytkownikaUser Interface Elements