bad_alloc — Klasabad_alloc Class

Klasa zawiera opis zgłoszonego wyjątku, aby wskazać, że żądanie alokacji nie powiodło się.The class describes an exception thrown to indicate that an allocation request did not succeed.

SkładniaSyntax

class bad_alloc : public exception {
  bad_alloc();
  virtual ~bad_alloc();
  bad_alloc(const bad_alloc&);
  bad_alloc& operator=(const bad_alloc&);
  const char* what() const override;
};

UwagiRemarks

Wartość zwrócona przez what to ciąg języka C zdefiniowany przez implementację.The value returned by what is an implementation-defined C string. Żadna z funkcji Członkowskich nie zgłasza żadnych wyjątków.None of the member functions throw any exceptions.

PrzykładExample

// bad_alloc.cpp
// compile with: /EHsc
#include<new>
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
  char* ptr;
  try {
   ptr = new char[(~unsigned int((int)0)/2) - 1];
   delete[] ptr;
  }
  catch( bad_alloc &ba) {
   cout << ba.what( ) << endl;
  }
}
bad allocation