Odwołanie do standardowej biblioteki C++C++ Standard Library Reference

Program w języku C++ może wywoływać dużą liczbę funkcji z tej zgodnej implementacji standardowej biblioteki języka C++.A C++ program can call on a large number of functions from this conforming implementation of the C++ Standard Library. Funkcje te wykonują podstawowe usługi, takie jak dane wejściowe i wyjściowe, i zapewniają wydajne implementacje często używanych operacji.These functions perform essential services such as input and output and provide efficient implementations of frequently used operations.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Visual C++ bibliotek uruchomieniowych, zobacz funkcje biblioteki CRT.For more information about Visual C++ run-time libraries, see CRT Library Features.

W tej sekcjiIn This Section

Omówienie standardowej biblioteki języka C++C++ Standard Library Overview
Zawiera omówienie implementacji standardowej biblioteki języka C++ w firmie Microsoft.Provides an overview of the Microsoft implementation of the C++ Standard Library.

Programowanie iostreamiostream Programming
Zawiera omówienie programowania iostream.Provides an overview of iostream programming.

Dokumentacja plików nagłówkowychHeader Files Reference
Zawiera łącza do tematów referencyjnych omawiających pliki nagłówkowe standardowej biblioteki języka C++, z przykładami kodu.Provides links to reference topics discussing the C++ Standard Library header files, with code examples.