ctype_byname — Klasactype_byname Class

Szablon klasy pochodnej opisuje obiekt, który może być używany jako zestaw reguł CType dla danego ustawienia regionalnego, co umożliwia klasyfikację znaków i konwersję znaków między zestawami znaków w przypadku i natywnym i lokalnym.The derived class template describes an object that can serve as a ctype facet of a given locale, enabling the classification of characters and conversion of characters between case and native and locale specified character sets.

SkładniaSyntax

template <class _Elem>
class ctype_byname : public ctype<_Elem>
{
public:
  explicit ctype_byname(
  const char* _Locname,
  size_t _Refs = 0);

  explicit ctype_byname(
  const string& _Locname,
  size_t _Refs = 0);

protected:
  virtual __CLR_OR_THIS_CALL ~ctype_byname();

};

UwagiRemarks

Jego zachowanie zależy od nazwanych ustawień regionalnych _Locname .Its behavior is determined by the named locale _Locname. Każdy Konstruktor inicjuje swój obiekt podstawowy z CType <CharType> ( _Refs ) lub odpowiednikiem klasy bazowej ctype<char> .Each constructor initializes its base object with ctype<CharType>( _Refs) or the equivalent for base class ctype<char>.

WymaganiaRequirements

Nagłówek:<locale>Header: <locale>

Przestrzeń nazw: stdNamespace: std

Zobacz teżSee also

Bezpieczeństwo wątku w standardowej bibliotece języka C++Thread Safety in the C++ Standard Library