invalid_argument — Klasainvalid_argument Class

Klasa służy jako klasa bazowa dla wszystkich wyjątków zgłoszonych w celu zgłoszenia nieprawidłowego argumentu.The class serves as the base class for all exceptions thrown to report an invalid argument.

SkładniaSyntax

class invalid_argument : public logic_error {
public:
  explicit invalid_argument(const string& message);

  explicit invalid_argument(const char *message);

};

UwagiRemarks

Wartość zwracana przez what() to jest kopia message.data() .The value returned by what() is a copy of message.data(). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz what i data .For more information, see what and data.

PrzykładExample

// invalid_arg.cpp
// compile with: /EHsc /GR
#include <bitset>
#include <iostream>

using namespace std;

int main( )
{
  try
  {
   bitset< 32 > bitset( string( "11001010101100001b100101010110000") );
  }
  catch ( exception &e )
  {
   cerr << "Caught " << e.what( ) << endl;
   cerr << "Type " << typeid( e ).name( ) << endl;
  };
}
/* Output:
Caught invalid bitset<N> char
Type class std::invalid_argument
*/

WymaganiaRequirements

Nagłówek:<stdexcept>Header: <stdexcept>

Przestrzeń nazw: stdNamespace: std

Zobacz teżSee also

Klasa logic_errorlogic_error Class
Bezpieczeństwo wątku w standardowej bibliotece języka C++Thread Safety in the C++ Standard Library