<new><new>

Definiuje kilka typów i funkcji kontrolujących alokację i zwalnianie magazynu w ramach kontroli programu.Defines several types and functions that control the allocation and freeing of storage under program control. Definiuje także składniki służące do raportowania błędów zarządzania magazynem.It also defines components for reporting on storage management errors.

WymaganiaRequirements

Nagłówek:<new>Header: <new>

Przestrzeń nazw: stdNamespace: std

UwagiRemarks

Niektóre funkcje zadeklarowane w tym nagłówku są wymienne.Some of the functions declared in this header are replaceable. Implementacja dostarcza wersję domyślną, której zachowanie zostało opisane w tym dokumencie.The implementation supplies a default version, whose behavior is described in this document. Program może jednak zdefiniować funkcję o tym samym podpisie, aby zastąpić domyślną wersję w czasie łącza.A program can, however, define a function with the same signature to replace the default version at link time. Wersja zastępująca musi spełniać wymagania opisane w tym dokumencie.The replacement version must satisfy the requirements described in this document.

Elementy członkowskieMembers

ObiektyObjects

NazwaName OpisDescription
nothrownothrow Dostarcza obiekt, który ma być używany jako argument dla nothrow wersji new i delete .Provides an object to be used as an argument for the nothrow versions of new and delete.

TypedefsTypedefs

NazwaName OpisDescription
new_handlernew_handler Typ, który wskazuje funkcję odpowiednią do użycia jako nowy program obsługi.A type that points to a function suitable for use as a new handler.
hardware_constructive_interference_sizehardware_constructive_interference_size
hardware_destructive_interference_sizehardware_destructive_interference_size

FunkcjeFunctions

NazwaName OpisDescription
get_new_handlerget_new_handler
brudnlaunder
set_new_handlerset_new_handler Instaluje funkcję użytkownika, która jest wywoływana, gdy nowa operacja kończy się niepowodzeniem w trakcie próby przydzielenia pamięci.Installs a user function that is called when new fails in its attempt to allocate memory.

OperatoryOperators

NazwaName OpisDescription
Usuwanie operatoraoperator delete Funkcja wywołana przez wyrażenie delete do dealokacji magazynu dla poszczególnych obiektów.The function called by a delete expression to deallocate storage for individual of objects.
[]usuwania operatora operator delete[] Funkcja wywołana przez wyrażenie delete do dealokacji magazynu dla tablicy obiektów.The function called by a delete expression to deallocate storage for an array of objects.
Nowy operatoroperator new Funkcja wywołana przez nowe wyrażenie do przydzielania pamięci dla pojedynczych obiektów.The function called by a new expression to allocate storage for individual objects.
Nowy[]operatora operator new[] Funkcja wywołana przez nowe wyrażenie do przydzielenia magazynu dla tablicy obiektów.The function called by a new expression to allocate storage for an array of objects.

WyliczeniaEnums

NazwaName OpisDescription
align_val_talign_val_t

KlasyClasses

NazwaName OpisDescription
Klasa bad_allocbad_alloc Class Klasa zawiera opis zgłoszonego wyjątku, aby wskazać, że żądanie alokacji nie powiodło się.The class describes an exception thrown to indicate that an allocation request did not succeed.
Klasa bad_array_new_lengthbad_array_new_length Class
Klasa nothrow_tnothrow_t Class Klasa jest używana jako parametr funkcji dla operatora new, aby wskazać, że funkcja powinna zwrócić wskaźnik o wartości null, aby zgłosić błąd alokacji, zamiast zgłosić wyjątek.The class is used as a function parameter to operator new to indicate that the function should return a null pointer to report an allocation failure, rather than throw an exception.

Zobacz teżSee also

Dokumentacja plików nagłówkowychHeader Files Reference
Bezpieczeństwo wątku w standardowej bibliotece języka C++Thread Safety in the C++ Standard Library