IAccessible.accChildCount Właściwość

Definicja

IAccessibleInterfejs i wszystkie uwidocznione elementy członkowskie są częścią zarządzanej otoki dla interfejsu Component Object Model (com) IAccessible .The IAccessible interface and all of its exposed members are part of a managed wrapper for the Component Object Model (COM) IAccessible interface.

public:
 property int accChildCount { int get(); };
public int accChildCount { get; }
member this.accChildCount : int
Public ReadOnly Property accChildCount As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba całkowita reprezentująca liczbę.An integer representing the count.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat accChildCount , zobacz IAccessible:: get_accChildCount.For more information about accChildCount, see IAccessible::get_accChildCount.

Dotyczy