IAccessible.accLocation(Int32, Int32, Int32, Int32, Object) Metoda

Definicja

IAccessibleInterfejs i wszystkie uwidocznione elementy członkowskie są częścią zarządzanej otoki dla interfejsu Component Object Model (com) IAccessible .The IAccessible interface and all of its exposed members are part of a managed wrapper for the Component Object Model (COM) IAccessible interface.

public void accLocation (out int pxLeft, out int pyTop, out int pcxWidth, out int pcyHeight, object varChild);
abstract member accLocation : int * int * int * int * obj -> unit
Public Sub accLocation (ByRef pxLeft As Integer, ByRef pyTop As Integer, ByRef pcxWidth As Integer, ByRef pcyHeight As Integer, Optional varChild As Object)

Parametry

pxLeft
Int32

Ten parametr jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.This parameter is intended for internal use only.

pyTop
Int32

Ten parametr jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.This parameter is intended for internal use only.

pcxWidth
Int32

Ten parametr jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.This parameter is intended for internal use only.

pcyHeight
Int32

Ten parametr jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.This parameter is intended for internal use only.

varChild
Object

Ten parametr jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.This parameter is intended for internal use only.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat accLocation , zobacz IAccessible:: accLocation.For more information about accLocation, see IAccessible::accLocation.

Dotyczy