IAccessible.accParent Właściwość

Definicja

IAccessibleInterfejs i wszystkie uwidocznione elementy członkowskie są częścią zarządzanej otoki dla interfejsu Component Object Model (com) IAccessible .The IAccessible interface and all of its exposed members are part of a managed wrapper for the Component Object Model (COM) IAccessible interface.

public:
 property System::Object ^ accParent { System::Object ^ get(); };
public object accParent { get; }
member this.accParent : obj
Public ReadOnly Property accParent As Object

Wartość właściwości

Object

Obiekt.An object.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat accParent , zobacz IAccessible:: get_accParent.For more information about accParent, see IAccessible::get_accParent.

Dotyczy