_Solution.Item(Object) Metoda

Definicja

Zwraca Project obiekt w Projects kolekcji.

public:
 EnvDTE::Project ^ Item(System::Object ^ index);
public:
 EnvDTE::Project ^ Item(Platform::Object ^ index);
EnvDTE::Project Item(winrt::Windows::Foundation::IInspectable const & index);
[System.Runtime.InteropServices.DispId(0)]
public EnvDTE.Project Item (object index);
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(0)>]
abstract member Item : obj -> EnvDTE.Project
Public Function Item (index As Object) As Project

Parametry

index
Object

Wymagane. Indeks Project obiektu do zwrócenia.

Zwraca

Project

Obiekt Project.

Atrybuty

Uwagi

Wartość przeniesiona do Index jest liczbą całkowitą, która jest indeksem Project obiektu w Projects kolekcji lub nazwą Project obiektu w kolekcji.

ItemMetoda zgłasza wyjątek, ArgumentException Jeśli kolekcja nie może znaleźć obiektu odpowiadającego wartości indeksu.

Dotyczy