dbgEventReason2 Wyliczenie

Definicja

Określa przyczynę większości zdarzeń debugowania.

public enum class dbgEventReason2
public enum class dbgEventReason2
enum dbgEventReason2
[System.Runtime.InteropServices.Guid("ECD94EEC-EBF9-45B2-B072-1624241C7C0B")]
public enum dbgEventReason2
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("ECD94EEC-EBF9-45B2-B072-1624241C7C0B")>]
type dbgEventReason2 = 
Public Enum dbgEventReason2
Dziedziczenie
dbgEventReason2
Atrybuty

Pola

dbgEventReason2AttachProgram 3

Program został dołączony.

dbgEventReason2Breakpoint 9

Został trafiony punkt przerwania.

dbgEventReason2ContextSwitch 13

Użytkownik przełączył StackFrames, wątki lub procesy.

dbgEventReason2DetachProgram 4

Program został odłączony.

dbgEventReason2EndProgram 6

Program został zakończony.

dbgEventReason2Evaluation 14

Wystąpiła Ocena.

dbgEventReason2ExceptionNotHandled 11

Wyjątek nie został obsłużony.

dbgEventReason2ExceptionThrown 10

Zgłoszono wyjątek.

dbgEventReason2Go 2

Debugowanie kontynuowane.

dbgEventReason2LaunchProgram 5

Program został uruchomiony.

dbgEventReason2None 1

Przestarzałe. Nieużywany.

dbgEventReason2Step 8

Wystąpił krok do debugera.

dbgEventReason2StopDebugging 7

Debugowany proces został przerwany lub odłączony.

dbgEventReason2UnwindFromException 15

Po wystąpieniu wyjątku stan został zresetowany do stanu przed wystąpieniem wyjątku.

dbgEventReason2UserBreak 12

Przerwanie trafień przez użytkownika.

Uwagi

Używane przez Debugger LastBreakReason właściwość obiektu i przez Debugger zdarzenie OnEnterBreakMode .

Dotyczy