AuthenticationTicket.AuthenticationScheme Właściwość

Definicja

Pobiera schemat uwierzytelniania, który był odpowiedzialny za ten bilet.

public:
 property System::String ^ AuthenticationScheme { System::String ^ get(); };
public string AuthenticationScheme { get; }
member this.AuthenticationScheme : string
Public ReadOnly Property AuthenticationScheme As String

Wartość właściwości

String

Dotyczy