AuthenticationTicket.Clone Metoda

Definicja

Zwraca kopię biletu.

public:
 Microsoft::AspNetCore::Authentication::AuthenticationTicket ^ Clone();
public Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationTicket Clone ();
member this.Clone : unit -> Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationTicket
Public Function Clone () As AuthenticationTicket

Zwraca

AuthenticationTicket

Kopia biletu

Uwagi

Metoda klonuje Principal przez wywołanie Clone() każdego z Identities .

Dotyczy