AzureADOptions.SignedOutCallbackPath Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ścieżkę wywołania zwrotnego wylogowania.

public:
 property System::String ^ SignedOutCallbackPath { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string SignedOutCallbackPath { get; set; }
member this.SignedOutCallbackPath : string with get, set
Public Property SignedOutCallbackPath As String

Wartość właściwości

String

Dotyczy