FacebookDefaults.TokenEndpoint Pole

Definicja

Punkt końcowy OAuth używany do pobierania tokenów dostępu.

public: static initonly System::String ^ TokenEndpoint;
public static readonly string TokenEndpoint;
 staticval mutable TokenEndpoint : string
Public Shared ReadOnly TokenEndpoint As String 

Wartość pola

String

Dotyczy