Microsoft.AspNetCore.Authentication.OAuth Przestrzeń nazw

Zawiera typy, które umożliwiają obsługę uwierzytelniania OAuth.

Klasy

OAuthChallengeProperties

AuthenticationProperties w przypadku wyzwania OAuth.

OAuthCodeExchangeContext

Zawiera informacje używane do wymiany kodu.

OAuthConstants

Stałe używane w protokole OAuth

OAuthCreatingTicketContext

Zawiera informacje o sesji logowania oraz o użytkowniku ClaimsIdentity .

OAuthDefaults

Wartości domyślne uwierzytelniania OAuth.

OAuthEvents

Domyślna implementacja.

OAuthHandler<TOptions>

Procedura obsługi uwierzytelniania obsługująca uwierzytelnianie OAuth.

OAuthMiddleware<TOptions>

Oprogramowanie ASP.NET Core pośredniczące do uwierzytelniania użytkowników przy użyciu usług OAuth.

OAuthOptions

Opcje konfiguracji OAuth.

OAuthRedirectToAuthorizationContext

Kontekst przeszedł, gdy wyzwanie spowoduje przekierowanie do autoryzacji punktu końcowego w oprogramowaniu pośredniczącym.

OAuthTokenResponse

Odpowiedź od dostawcy na żądanie tokenu OAuth.

Interfejsy

IOAuthEvents

Określa metody wywołania zwrotnego, które OAuthMiddleware<TOptions> wywołuje, aby umożliwić deweloperom kontrolę nad procesem uwierzytelniania.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z uwierzytelniania OAuth, zobacz Uwierzytelnianie przy użyciu usługi Facebook, Google i dostawcy zewnętrznego w ASP.NET Core.