OpenIdConnectOptions.TokenValidationParameters Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia parametry używane do weryfikowania tokenów tożsamości.

public:
 property Microsoft::IdentityModel::Tokens::TokenValidationParameters ^ TokenValidationParameters { Microsoft::IdentityModel::Tokens::TokenValidationParameters ^ get(); void set(Microsoft::IdentityModel::Tokens::TokenValidationParameters ^ value); };
public Microsoft.IdentityModel.Tokens.TokenValidationParameters TokenValidationParameters { get; set; }
member this.TokenValidationParameters : Microsoft.IdentityModel.Tokens.TokenValidationParameters with get, set
Public Property TokenValidationParameters As TokenValidationParameters

Wartość właściwości

TokenValidationParameters

Uwagi

Zawiera typy i definicje wymagane do sprawdzania poprawności tokenu.

Dotyczy