PrincipalContext<TOptions>(HttpContext, AuthenticationScheme, TOptions, AuthenticationProperties) Konstruktor

Definicja

Konstruktor.

protected:
 PrincipalContext(Microsoft::AspNetCore::Http::HttpContext ^ context, Microsoft::AspNetCore::Authentication::AuthenticationScheme ^ scheme, TOptions options, Microsoft::AspNetCore::Authentication::AuthenticationProperties ^ properties);
protected PrincipalContext (Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext context, Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationScheme scheme, TOptions options, Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationProperties properties);
protected PrincipalContext (Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext context, Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationScheme scheme, TOptions options, Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationProperties? properties);
new Microsoft.AspNetCore.Authentication.PrincipalContext<'Options (requires 'Options :> Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationSchemeOptions)> : Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext * Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationScheme * 'Options * Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationProperties -> Microsoft.AspNetCore.Authentication.PrincipalContext<'Options (requires 'Options :> Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationSchemeOptions)>
Protected Sub New (context As HttpContext, scheme As AuthenticationScheme, options As TOptions, properties As AuthenticationProperties)

Parametry

context
HttpContext

Kontekst.

scheme
AuthenticationScheme

Schemat uwierzytelniania.

options
TOptions

Opcje uwierzytelniania skojarzone ze schematem.

properties
AuthenticationProperties

Właściwości uwierzytelniania.

Dotyczy