DynamicComponent.Attach(RenderHandle) Metoda

Definicja

Dołącza składnik do elementu RenderHandle .

public void Attach (Microsoft.AspNetCore.Components.RenderHandle renderHandle);
abstract member Attach : Microsoft.AspNetCore.Components.RenderHandle -> unit
override this.Attach : Microsoft.AspNetCore.Components.RenderHandle -> unit
Public Sub Attach (renderHandle As RenderHandle)

Parametry

renderHandle
RenderHandle

Element RenderHandle , który umożliwia renderowanie składnika.

Implementuje

Dotyczy