EventCallback Struktura

Definicja

Obiekt delegowany procedury obsługi zdarzeń.

public value class EventCallback
public struct EventCallback
type EventCallback = struct
Public Structure EventCallback
Dziedziczenie
EventCallback

Konstruktory

EventCallback(IHandleEvent, MulticastDelegate)

Tworzy nowy EventCallback .

Pola

Empty

Pobiera puste EventCallback .

Factory

Pobiera odwołanie do EventCallbackFactory .

Właściwości

HasDelegate

Pobiera wartość wskazującą, czy delegat skojarzony z tym dyspozytorem zdarzeń jest inny niż null.

Metody

InvokeAsync()

Wywołuje delegata skojarzonego z tym powiązaniem i wysyła powiadomienie o zdarzeniu do odpowiedniego składnika.

InvokeAsync(Object)

Wywołuje delegata skojarzonego z tym powiązaniem i wysyła powiadomienie o zdarzeniu do odpowiedniego składnika.

Dotyczy