EditContext.Properties Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję dowolnych właściwości skojarzonych z tym wystąpieniem.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Components::Forms::EditContextProperties ^ Properties { Microsoft::AspNetCore::Components::Forms::EditContextProperties ^ get(); };
public Microsoft.AspNetCore.Components.Forms.EditContextProperties Properties { get; }
member this.Properties : Microsoft.AspNetCore.Components.Forms.EditContextProperties
Public ReadOnly Property Properties As EditContextProperties

Wartość właściwości

EditContextProperties

Dotyczy