BaseAddressAuthorizationMessageHandler Klasa

Definicja

Token, DelegatingHandler który dołącza tokeny dostępu do HttpResponseMessage wystąpień wychodzących. Tokeny dostępu będą dodawane tylko wtedy, gdy URI żądania znajduje się w ramach podstawowego URI aplikacji.

public ref class BaseAddressAuthorizationMessageHandler : Microsoft::AspNetCore::Components::WebAssembly::Authentication::AuthorizationMessageHandler
public class BaseAddressAuthorizationMessageHandler : Microsoft.AspNetCore.Components.WebAssembly.Authentication.AuthorizationMessageHandler
type BaseAddressAuthorizationMessageHandler = class
    inherit AuthorizationMessageHandler
Public Class BaseAddressAuthorizationMessageHandler
Inherits AuthorizationMessageHandler
Dziedziczenie
BaseAddressAuthorizationMessageHandler

Konstruktory

BaseAddressAuthorizationMessageHandler(IAccessTokenProvider, NavigationManager)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy BaseAddressAuthorizationMessageHandler.

Metody

ConfigureHandler(IEnumerable<String>, IEnumerable<String>, String)

Konfiguruje tę obsługę w celu autoryzowania wychodzących żądań HTTP przy użyciu tokenu dostępu. Token dostępu jest dołączany tylko wtedy, gdy co najmniej jeden z jest authorizedUrls podstawą RequestUri .

(Odziedziczone po AuthorizationMessageHandler)
SendAsync(HttpRequestMessage, CancellationToken) (Odziedziczone po AuthorizationMessageHandler)

Jawne implementacje interfejsu

IDisposable.Dispose() (Odziedziczone po AuthorizationMessageHandler)

Dotyczy