OidcProviderOptions Klasa

Definicja

Reprezentuje opcje do przekazania w celu skonfigurowania oidc-client.js używanej podczas korzystania ze standardowego przepływu OIDC.

public ref class OidcProviderOptions
public class OidcProviderOptions
type OidcProviderOptions = class
Public Class OidcProviderOptions
Dziedziczenie
OidcProviderOptions

Konstruktory

OidcProviderOptions()

Właściwości

AdditionalProviderParameters

Pobiera lub ustawia dodatkowe parametry dostawcy do użycia w przepływie autoryzacji.

Authority

Pobiera lub ustawia urząd dostawcy tożsamości OIDC.

ClientId

Pobiera lub ustawia klienta aplikacji.

DefaultScopes

Pobiera lub ustawia listę zakresów do żądania podczas logowania.

MetadataUrl

Pobiera lub ustawia adres URL metadanych dostawcy oidc.

PostLogoutRedirectUri

Pobiera lub ustawia po wylogowaniu URI przekierowania dla aplikacji. Aplikacja zostanie przekierowana w tym miejscu po ukończeniu przez użytkownika procesu wylogowywania od dostawcy tożsamości.

RedirectUri

Pobiera lub ustawia przekierowania URI dla aplikacji. Aplikacja zostanie przekierowana w tym miejscu po ukończeniu przez użytkownika procesu logowania od dostawcy tożsamości.

ResponseMode

Pobiera lub ustawia tryb odpowiedzi do użycia w przepływie autoryzacji.

ResponseType

Pobiera lub ustawia typ odpowiedzi do użycia w przepływie autoryzacji. Prawidłowe wartości są określane przez metadane dostawcy tożsamości.

Dotyczy