Microsoft.AspNetCore.Components.WebAssembly.Hosting Przestrzeń nazw

Zawiera typy, które pomagają konfigurować i uruchamiać aplikacje sieci Web zestawu webBlazor.

Klasy

RootComponentMappingCollection

Definiuje kolekcję RootComponentMapping elementów.

WebAssemblyHost

Obiekt hosta dla blazora uruchomionego w programie WebAssembly. Użyj WebAssemblyHostBuilder , aby zainicjować . WebAssemblyHost

WebAssemblyHostBuilder

Konstruktor do konfigurowania i WebAssemblyHost tworzenia .

WebAssemblyHostConfiguration

WebAssemblyHostConfiguration to klasa, która implementuje interfejs IConfiguration, IConfigurationRoot i IConfigurationBuilder. Może służyć do symulowania kompilacji i odczytu z obiektu konfiguracji.

WebAssemblyHostEnvironmentExtensions

Klasa statyczna, która dodaje metody rozszerzenia do IWebAssemblyHostEnvironment klasy .

Struktury

RootComponentMapping

Definiuje mapowanie między głównym i IComponent selektorem elementu DOM.

Interfejsy

IWebAssemblyHostEnvironment

Zawiera informacje o środowisku hostingu, w którym jest uruchomiona aplikacja.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi webassembly Blazor, zobacz host i wdrażanie ASP.NET Core Blazor webassembly.