ConnectionContext.ConnectionClosed Właściwość

Definicja

Wyzwalane po zamknięciu połączenia klienta.

public:
 virtual property System::Threading::CancellationToken ConnectionClosed { System::Threading::CancellationToken get(); void set(System::Threading::CancellationToken value); };
public virtual System.Threading.CancellationToken ConnectionClosed { get; set; }
member this.ConnectionClosed : System.Threading.CancellationToken with get, set
Public Overridable Property ConnectionClosed As CancellationToken

Wartość właściwości

CancellationToken

Dotyczy