StackFrame.ContextCode Właściwość

Definicja

Wiersze kodu odpowiedzialne za błąd.

public:
 property System::Collections::Generic::IEnumerable<System::String ^> ^ ContextCode { System::Collections::Generic::IEnumerable<System::String ^> ^ get(); void set(System::Collections::Generic::IEnumerable<System::String ^> ^ value); };
public System.Collections.Generic.IEnumerable<string> ContextCode { get; set; }
member this.ContextCode : seq<string> with get, set
Public Property ContextCode As IEnumerable(Of String)

Wartość właściwości

IEnumerable<String>

Dotyczy