EndpointMetadataCollection.GetMetadata<T> Metoda

Definicja

Pobiera najbardziej znaczący element metadanych typu T .

public:
generic <typename T>
 where T : class T GetMetadata();
public T GetMetadata<T> () where T : class;
public T? GetMetadata<T> () where T : class;
member this.GetMetadata : unit -> 'T (requires 'T : null)
Public Function GetMetadata(Of T As Class) () As T

Parametry typu

T

Typ metadanych do pobrania.

Zwraca

T

Najbardziej znaczące metadane typu lub T wartość null.

Dotyczy