HttpResponseFeature.ReasonPhrase Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia frazę przyczyny zgodnie z definicją w dokumencie RFC 7230. Pamiętaj, że to pole nie jest już obsługiwane przez protokół HTTP/2.

public:
 property System::String ^ ReasonPhrase { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ReasonPhrase { get; set; }
public string? ReasonPhrase { get; set; }
member this.ReasonPhrase : string with get, set
Public Property ReasonPhrase As String

Wartość właściwości

String

Implementuje

Dotyczy